Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”

Strona archiwalna

 

Projekt pn: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 

 

Nowogrodziec, dnia 27.08.2018 r.

ZP.271.17.2018

 

             WYKONAWCY                                     

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

GRANIT – Dariusz Pylak

58-150 Strzegom

ul. Al. Wojska Polskiego 47

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów : 100, zgodnie z kryteriami oceny określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca uzyskał następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

GRANIT – Dariusz Pylak

58-150 Strzegom

ul. Al. Wojska Polskiego 47

60

40

100

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

BURMISTRZ

Robert Relich