Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Współnoty Mieszkaniowej w Nowogrodźcu dot. Remontu kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Zaręba, 23 sierpnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa zadania: „Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu”, realizowanego  w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI, nr projektu: RDPS.06.03.01-02-0009/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RPO WD2014-2020:

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na „Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu”  z podziałem na 8 zadań, do dnia 13 sierpnia 2018 r., godz. 10:00 wpłynęło 8 ważnych ofert - po 1 ofercie na każde zadanie.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej złożonych ofert. Stwierdzono, że wszystkie oferty są kompletne, złożone w wymaganym terminie do składania ofert, żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone na poszczególne części zadania następującym firmom:

OFERTA NR 1, część nr 1

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski,

59-800 Lubań, Pisarzowice 205B

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania lecz przedstawił ofertę, która  w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto, zaproponował cenę, która nie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Zgodnie z pkt. 14 ust. 2 Zapytania ofertowego Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części 1. 

OFERTA NR 2, część nr 2

„Firma Usługowo – Remontowa „GRZEŚ” Grzegorz Mierzwa,

59-730 Nowogrodziec, ul. Jodłowa 33

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OFERTA NR 3, część nr 3

„Firma Usługowo – Remontowa „GRZEŚ” Grzegorz Mierzwa,

59-730 Nowogrodziec, ul. Jodłowa 33

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania lecz przedstawił ofertę, która  w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto, zaproponował cenę, która nie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Zgodnie z pkt. 14 ust. 2 Zapytania ofertowego Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części 3. 

OFERTA NR 4, część nr 4

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Waldemar Powicki,

59-800 Uniegoszcz, ul. Widokowa 17

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OFERTA NR 5, część nr 5

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski,

59-800 Lubań, Pisarzowice 205B

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OFERTA NR 6, część nr 6

„SEKURE|X” Tomasz Tuszyński,

Lubań, ul. Bolesława Śmiałego 1

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OFERTA NR 7, część nr 7

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski,

59-800 Lubań, Pisarzowice 205B

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OFERTA NR 8, część nr 8

„SEKURE|X” Tomasz Tuszyński,

Lubań, ul. Bolesława Śmiałego 1

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Jarosław Żuchowski - Zarządca nieruchomości

 

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczące poszczególnych części zadania po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto (w PLN)

PKT

UWAGI

1.

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski, 59-800 Lubań,

Pisarzowice 205B

 

45.855,00

 

-

Unieważniono – przekroczono kwoty oczekiwane

2.

Firma Usługowo – Remontowa „GRZEŚ” Grzegorz Mierzwa,

59-730 Nowogrodziec,

ul. Jodłowa 33

 

183.216,44

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

3.

Firma Usługowo – Remontowa „GRZEŚ” Grzegorz Mierzwa,

59-730 Nowogrodziec,

ul. Jodłowa 33

 

16.054,04

 

-

Unieważniono – przekroczono kwoty oczekiwane

4.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Waldemar Powicki, 59-800 Uniegoszcz,

ul. Widokowa 17,

 

24.491,81

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

5.

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski, 59-800 Lubań,

Pisarzowice 205B

 

16.200,00

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

6.

„SEKURE|X” Tomasz Tuszyński, Lubań, ul. Bolesława Śmiałego 1

 

7.661,67

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

7.

Firma Produkcyjno Usługowo Budowlana Ryszard Wróblewski, 59-800 Lubań,

Pisarzowice 205B

 

54.000,00

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

8.

„SEKUREX” Tomasz Tuszyński, Lubań, ul. Bolesława Śmiałego 1

 

3.952,80

 

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA