Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Budowa piłko - chwytów na boisku w Gościszowie"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: „Budowa piłko – chwytów na boisku w Gościszowie”

Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP 612-16-36-266

REGON: 230821581

I. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch piłko – chwytów o wymiarach 20 m x 6 m. Konstrukcja piłko – chwytu na słupach z profili stalowych zamkniętych 80x80x3 (mm) i wysokości 6 m powyżej terenu. Profile w kolorze zielonym. Słupki piłko – chwytów osadzone w stopach fundamentowych. Dane techniczno – montażowe zgodne z projektem budowlanym.

III.  Kryteria wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019 r.

V. Warunki wykluczenia: nie dotyczy.

VI. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

nie dotyczy.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy,  której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

VIII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała waloryzacji.

IX.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 czerwca 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

X.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Markiewicz, e-mail: i.markiewicz@nowogrodziec.pl, tel.: 75 738 06 62.

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

XII. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:

  1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
  2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
  3. Inne: nie dotyczy

XIII. Uwagi:

Przed złożeniem oferty zaleca się oferentom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia
w terenie. 

Załączniki:

PDF6. Piłkochwyt A3.pdf
PDF5. Piłkochwyt schemat boiska A4.pdf
PDF4. Zagospodarowanie 2_2.pdf
PDF3. Zagospodarowanie 1_2.pdf
PDF2. Załaczniki Piłkochwyt.pdf
PDF1. Piłkochwyty opis.pdf
DOCzałacznik nr 3 oferta.doc
 

            

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                           ( - )

                                                                                                                                 Robert Marek Relich