Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Nowogrodziec na lata 2019-2021


 

G M I N A   N O W O G R O D Z I E C

 

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1

Tel. ( 0-75 ) 7380660, Fax. ( 0-75 ) 7316416 urzad@nowogrodziec.pl

                                                                                                     

                                                                       Nowogrodziec, dnia 11 października  2018 roku                                                               

                                                                                 

                                                            Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę

Na realizację zadania:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2019 – 2021”

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obsługi bankowej Gminy Nowogrodziec oraz jednostek organizacyjnych  na lata 2019-2021 w tym:

1.Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu gminy Nowogrodziec). Obsługa bankowa budżetu gminy, jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec obejmować będzie:

 1. Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
 3. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
 4. Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
 5. Przedszkole  Publiczne w Nowogrodźcu,
 6. Szkołę Podstawowa w Nowej  Wsi,
 7. Szkoła Podstawowa w  Nowogrodźcu,
 8. Szkoła Podstawowa w  Gościszowie,
 9. Szkoła Podstawowa w Czernej,
 10. Szkoła Podstawowa w  Gierałtowie,
 11. Szkoła Podstawowa w  Wykrotach,

oraz ewentualne jednostki organizacyjne utworzone lub zreorganizowane przez Gminę Nowogrodziec w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej.

    2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

 1. prowadzenie i obsługa rachunków bankowych,
 2. oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową,
 3. bankowość elektroniczna,
 4. zakup pozostałych produktów bankowych.

 

 1. Na usługę (w formie elektronicznej) prowadzenia i obsługę rachunków bankowych   w szczególności składają się następujące czynności bankowe:

 

 1. otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków sum depozytowych, funduszy celowych i specjalnych, oraz rachunków związanych  z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej zarówno złotowych i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych,
 2. dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat,
 3. dokonywanie wpłat gotówkowych (bez pobierania od Wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów),
 4. dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz posiadacza rachunku,
 5. dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz osób trzecich; w tym świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; Bank może zaproponować również inną formę wypłat, oprócz wypłaty gotówkowej w kasie, wraz z opisem mechanizmu działania produktu,
 6. dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
 7. realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
 8. możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych,
 9. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii      i zaświadczeń,
 10. potwierdzenie stanu salda,
 11. wydawanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych gminy 1 raz dziennie w formie elektronicznej,
 12. dokonywania przelewów powyżej 1 mln złotych (SORBNET),
 13. usługa serwisu systemu bankowości elektronicznej,
 14. obsługa płatności masowych,
 15. dokonywanie zmian kart wzorów podpisów w ramach opłaty,
 16. automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych w formie lokat terminowych (depozyt automatyczny) pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym, pomocniczych,
 17. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko- i długoterminowych, negocjowanych.
 18. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  zapewniającego w szczególności:
 1. dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych informacji dotyczących rachunków,
 2. zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
 3. przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
 4. składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
 5. dokonywanie lokat (dot. rachunków Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu),
 6. generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
 7. korespondencję z bankiem,
 8. import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
 9. możliwość podpisów przelewów przez wiele osób zgodnie ze strukturą umocowaniem osób w poszczególnych jednostkach,
 10. szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie oraz ewentualne interwencje serwisowe.

 

System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania.

 

 1. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej do których dostęp będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji systemu na konkretnym komputerze, przez pozostałe  jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec, zapewniającego w szczególności:
 1. dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych informacji dotyczących rachunków,
 2. zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
 3. przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
 4. składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
 5. generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
 6. import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
 7. możliwość podpisów przelewów przez wiele osób zgodnie ze strukturą umocowaniem osób w poszczególnych jednostkach,
 8. szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie oraz ewentualne interwencje serwisowe.
 9. System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania.

 

 1. Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na:                       1)  przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, negocjowane,                                                               3)  pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku,                                                                             4)  bieżącym informowaniu o aktualnej ofercie produktowej banku,

         5) pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji     wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek,

6) reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego,

7) zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem,

8) informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych i kursach walutowych,

9) bieżącym doradztwie finansowym.

 1. Środki gromadzone  na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik K2 podany                     w ofercie.
 2. Zamawiający wymaga, aby kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych gminy była dokonywana w okresach kwartalnych z uwzględnieniem:
 1. wszystkie rachunki będą oprocentowane oprócz rachunku podstawowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oraz wybranych rachunków prowadzonych dla potrzeb środków zewnętrznych obecnie funkcjonujących                            i ewentualnie nowo otwieranych.
 2. odsetki od środków naliczonych na rachunkach podstawowych jednostek organizacyjnych będą  przekazywane bezpośrednio na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z wyłączeniem naliczonych odsetek na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury w Nowogrodźcu,

      c) oprocentowanie na rachunku  sum depozytowych w Urzędzie Miejskim będzie stałe   i  będzie wynosić 1%.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby przelewy (transfer środków finansowych z rachunku Zamawiającego na rachunek odbiorcy) składane drogą elektroniczną do godz. 15:30 były realizowane w dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wpłat na rachunki pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wskazanych w pkt. 1 od wpłacającego.

 

 1. Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków pomocniczych będą pobierane      z rachunków podstawowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec po złożeniu stosownej dyspozycji przez Zamawiającego.

 

 1. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji związanych z prowadzeniem  i obsługą rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec poza opłatami i prowizjami wymienionymi                             w załączniku.

 

 1. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych przez wybranego Oferenta ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowogrodziec wymienionymi w pkt. 1.

 

 1. Bank powinien posiadać punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, że do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Nowogrodziec, otworzy punkt kasowy swojego banku w Nowogrodźcu zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia „punktu kasowego” bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu na terenie Gminy Nowogrodziec i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

 

 1. Termin realizacji od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferenta podana w formularzu ofertowym jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

 

Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną usług jako sumą następujących elementów:
 1. Prowizje i opłaty: k1 – waga: 95%
 2. Współczynnik oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych: k2 - waga: 5 %,
 1. Sposób porównania ceny ofert z tytułu prowizji i opłat k1:

                                                           k1 najmniejszy w ofertach

     ilość punktów za cenę oferty „X” = ----------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium

                                                                           k1(x)

     UWAGA: W przypadku złożenia oferty z k1 równym 0,00 zł do oceny zostanie przyjęta stawka 0,01 zł.

 

 1. Sposób porównania cen ofert za dochody z oprocentowania środków na rachunkach k3:

                                                                    K2(x)

     ilość punktów za cenę oferty „X” = ----------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium

                                                       k2 największy w ofertach

 

     UWAGA: W przypadku złożenia oferty z k2 równym 0,00 zł do oceny zostanie przyjęta stawka 0,01 zł.

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

 

V. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego   w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, w pokoju nr 1 (Punkt Obsługi Interesanta).

 

 

do dnia

25 października 2018 r.

do godz.

1230

 

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i powinna być opatrzona napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2019 – 2021” 

z dopiskiem: nie otwierać przed dniem 25.10.2018 godz.12.35

 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert :

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, w pokoju nr 34 (II piętro) w dniu  25 października  2018 roku   o godzinie 12.35

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Irena Johna-Rudko,

tel. 075 738 06 63 oraz Danuta Krasiej tel. 075 738 0664

 

VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy :

 

 1. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  jest zobowiązany                     do podpisania umowy.
 2. Inne postanowienia umowy:
 • umowa w swej treści musi zawierać wszystkie elementy oferty wykonawcy,
 • cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 • po zakończeniu okresu trwania umowy wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

 

 

 

Załącznik

1.Formularz ofertowy

XLSKopia formularz-ofertowy.xls (52,50KB)
 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                     Robert Marek Relich

 

Sporządziła: Danuta Krasiej