Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia ofert


Nowogrodziec, dnia 10 października 2018 r.

WK.7031.8.2018

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.:

„Wykonanie prac naprawczo - konserwacyjnych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - miejscowość Godzieszów, Kierżno, Milików, Zagajnik, Zabłocie oraz Nowogrodziec ul. Kolejowa”.

 

Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP 612-16-36-266

REGON 230821581

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

 1. konserwację urządzeń zainstalowanych na placach zabaw polegającą na m.in. przesmarowaniu elementów obrotowych, dokręceniu śrub, poprawieniu naruszonych wzmocnień itd.;
 2. uzupełnienie brakujących zaślepek w urządzeniach zainstalowanych na placach zabaw;
 3. konserwacja wszystkich elementów drewnianych w urządzeniach zainstalowanych na placach zabaw (z wyłącznie nowych urządzeń zamontowanych na placu zabaw w  Nowogrodźcu);
 4. plac zabaww Godzieszowie:
 • zamontowanie nowych siedzisk - korpusów (górne element konstrukcyjny) w sprężynowcach Konik i Motor – korpusy powinien być wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne;
 • montaż nowej huśtawki wagowej Koniki;
 1. plac zabaw w Kierżnie:
 • wymiana zamka w furtce wejściowej;
 • malowanie pordzewiałych okuć kotwiczących w karuzeli krzyżowej;
 • dokręcenie śrub łączących drewniana belkę z metalowym stelażem w huśtawce wagowej WAŻKA;
 • przykręcenie liny podtrzymującej mostek w zestawie
 1. plac zabaw w Milikowie:
 • montaż drążka zabezpieczającego w górnej części zjeżdżalni w urządzeniu SZKRAB;
 • wymiana regulaminu placu zabaw;
 • montaż brakującej półbelki na daszku urządzenia ŁOBUZ;
 • montaż metalowej obręczy umożliwiającej zamykanie furtki wejściowej;
 • dokręcenie śrub łączących drewnianą belkę huśtawki wagowej Koniki z metalowym stelażem;
 • naprawa karuzeli, poprzez wymianę zużytej części (łożyska) oraz pomalowanie siedzisk w urządzeniu karuzela TRZMIEL;
 • malowanie miejsc odprysków farby w zjeżdżalni urządzeniaŁOBUZ;
 • usunięcie posuszu z korony drzewa – lipy znajdującej się na placu zabaw.
 1. plac zabaw w Nowogrodźcu ul. Kolejowa:
 • wymiana wypróchniałejbelki w huśtawce wagowej Koniki;
 • wymiana uszkodzonej belki w zestawie pociąg Monika;
 • poprawa posadowienia krawężnika strefy bezpieczeństwa w obrębie huśtawek wahadłowych.
 1. plac zabaw w Zabłociu
 • wymiana regulaminu placu zabaw;
 • malowanie miejsc odprysków farby na furtce wejściowej;
 • dokręcenie śrub na łączeniu belki z elementami metalowymi w huśtawce wagowej;
 • uzupełnienie brakujących kapturków zabezpieczających na 3 słupach zestawu zabawowego MIKRUS;
 • konserwacja elementów drewnianych 7 ławek znajdujących się przy placu zabaw oraz uzupełnienie brakującej deski w jednej ławce.
 1. plac zabaw w Zagajniku
 • zamontowanie nowego siedziska - korpusu (górny element konstrukcyjny) w sprężynowcu Piesek -korpus powinien być wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne;;
 • huśtawka wagowa Koniki – zamontowanie nowych uchwytów w kształcie głowy konia(2 szt.) uchwyty powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne;
 • wymiana wypróchniałych 2 desek pomostu w zestawie zabawowym MAJKA.

 

Zamontowane urządzenia powinny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty.

Wymienione elementy drewniane powinny być poddane impregnacji w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia.  

 

 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.
 2. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która została złożona w pierwszej kolejności.

 

 • Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

 

 • Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 1. Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

 

 • Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
 2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy,  której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

 

 • Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę z podpisem „Wykonanie prac naprawczo - konserwacyjnych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - miejscowość Godzieszów, Kierżno, Milików, Zagajnik, Zabłocie oraz Nowogrodziec ul. Kolejowa” należy złożyć w terminie do dnia   18  października 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. nr 11 lub przestać na adres e-mail .
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

 • Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec pok. nr 3.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Turek – podinspektor ds. komunalnych, tel. 75 738 06 90.

 

 • Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy.

 

 • Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:
 1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

 

 • Uwagi:

Na Wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 

 

                                                                                                                                            Burmistrz Nowogrodźca

                                    Robert Marek Relich

 

1. Formularz oferty.   PDFOFERTA.pdf (187,37KB)