Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot.zadania - " Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec na lata 2019-2021

U R Z Ą D  M I E J S K I  W  N O W O G R O D Ź C U

 

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1

tel. 75 7380660, Fax. 75 7316416, e-mail:

WWW.nowogrodziec.pl    bip.nowogrodzie

 

 

Nowogrodziec, dnia 19.10.2018 r.

                                                                                      

                                                                                                            Pytania i odpowiedzi

 

 Informujemy , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą „ Obsługa bankowa budżetu  Gminy Nowogrodziec na lata 2019 – 2021” , Wykonawcy złożyli następujące pytania:

 1. W nawiązaniu do działu I ust.2 pkt 4) prosimy o wskazanie czy chodzi o produkty bankowe oferowane przez Wykonawcę w okresie trwania obsługi, które będą świadczone przez Wykonawcę w momencie zgłoszenia przez zamawiającego zapotrzebowania na nie, a które nie zostały wskazane szczegółowo w zaproszeniu do złożenia oferty.

Odpowiedź:   Tak

 1. Czy wyszczególnione w formularzu ofertowym wpłaty gotówkowe dokonane na rachunki zamawiającego w ilości 518 szt. miesięcznie dotyczą wpłat własnych posiadacza rachunku, wpłat z tytułu podatków od osób trzecich oraz podatku rolnego?

Odpowiedz: Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki zamawiającego w ilości 518 szt. miesięcznie dotyczą: wpłat własnych posiadacza rachunku w ilości 4 szt. średnio miesięcznie, oraz w pozostałych przypadkach z tytułu wpłat gotówkowych osób trzecich podatków i opłat lokalnych, w tym wpłaty na rachunek bankowy GCKiS.

 1. W nawiązaniu do działu I ust.3  pkt 5) prosimy o doprecyzowanie czy wypłaty będą dotyczyły także świadczenia 500+

Odpowiedź:   Tak – w sporadycznych przypadkach

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 3 pkt 13) czy zamawiający przewiduje opłaty za serwis, które powstają z winy zamawiającego.

Odpowiedź:  Tak  - w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia ( nie dotyczy fizycznego zużywania rzeczy).

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 7 prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem świadczenia Banku w tym zakresie mają być wyłącznie usługi doradczo- konsultacyjne, jakie mogą być wykonywane przez banki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:  Tak

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 7 pkt 3) prosimy o doprecyzowanie czy w ramach tej usługi Bank ma wyłącznie informować Zamawiającego o dostępnych w swojej ofercie kredytach preferencyjnych z których mógłby skorzystać Zamawiający.

Odpowiedź:  Tak

 1. W Nawiązaniu do działu I ust. 7 pkt 6) prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający rozumie przez „bieżące potrzeby”.

Odpowiedź: Przez bieżące potrzeby rozumiemy propozycje banku na potrzeby, które dzisiaj nie występują, a mogą się pojawić w trakcie realizacji zamówienia np. spowodowane zmianami w prawie.

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 7 pkt 8) informujemy, że informacje takie dostępne są na stronach internetowych np. na stronach NBP. Czy mimo to Bank na bieżąco ma przekazywać takie informacje, jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź:  Tak – w formie elektronicznej.

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 7 pkt 9 prosimy o doprecyzowanie, jakiego zakresu usług ma dotyczyć takie doradztwo.

Odpowiedź: chodzi o doradztwo w zakresie usług bankowych, które mogą usprawnić funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy, które mogłyby być korzystne dla Gminy oraz takie, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w ofercie banku z których jednostki Gminne chciałyby skorzystać.

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 9 pkt c prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o rachunek, na którym gromadzone są wadia.

Odpowiedź: Tak

 1. W nawiązaniu do działu I ust. 10, prosimy o zmianę godziny składanych przelewów elektronicznych na 14.45.

Odpowiedź: Wrażamy zgodę na składanie przelewów elektronicznych do godz. 14.45

 1. W nawiązaniu do wpłat dokonywanych przez osoby trzecie, Bank Wykonawca ma możliwość przeniesienia tych transakcji do jednostki zewnętrznej znajdującej się na terenie Miasta Nowogrodziec. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na taką formę. Osoby wpłacające będą mogły dokonywać bez prowizji wpłaty na konkretny cel/rachunek na rzecz Gminy. Płatność za usługę będzie zgodna z formularzem ofertowym. W przypadku wprowadzenia proponowanej konstrukcji, wpłaty dokonywane na rzecz Zamawiającego w Oddziale Banku przez osoby trzecie będą objęte opłatą zgodnie tabelą opłat i prowizji – tzn. będą obciążały wpłacającego.

Odpowiedź:  nie wyrażamy zgody na pobieranie prowizji od wpłacającego. Obsługa interesanta (wpłacającego) powinna odbywać się w placówce Banku -  jednocześnie akceptujemy możliwość obsługi interesanta w jednostce zewnętrznej na terenie Miasta Nowogrodziec

 

 

                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                       (-) Robert Marek Relich