Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Nowogrodźca o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

WK.604.1.2018

 

 

Informacja Burmistrza Nowogrodźca

o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081), Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032”.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie w Urzędu Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w godzinach urzędowania, gdzie projekt jest wyłożony do wglądu. Równocześnie wersja elektroniczna opracowania jest udostępniona na stronie internetowej Gminy Nowogrodziec pod adresem www.nowogrodziec.pl

Projekt dokumentu udostępniony został celem zapewnienia społeczeństwu możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie, w siedzibie tut. Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w godzinach urzędowania lub na adres e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

                                                                                                                      z up. Burmistrza

                                                                                                                     Dariusz Jancelewicz

                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło(...).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2018
  przez: Agnieszka Turek
 • opublikowano:
  09-11-2018 11:07
  przez: Agnieszka Turek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 703
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl