Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 22 listopada 2023 r.  o godz. 14:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.)

 

*****************************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live


PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 27 listopada 2023 r.  o godz. 9:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
 2. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec;
 3. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 4. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów ta terenie Gminy Nowogrodziec;
 5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok;
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live