Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 19 lutego 2021 r.  o godz. 15.00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów;
 4. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/182/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków;
 5. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa;
 6. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa;
 7. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka;
 8. w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 9. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/212/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej;
 10. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2021 rok;
 11. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021;
 12. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk