Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 24 czerwca 2019 r.  o godz. 13:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy:
 1. wystąpienia mieszkańców;
 2. stanowiska Klubów Radnych;
 3. indywidualne wystąpienia radnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok:
 1. przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 2. przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok,

- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;

 1. dyskusja;
 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2018 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec;
  3. w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia;
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej;
  5. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 2. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  14-11-2018 13:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  10-06-2019 09:06
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 1232
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×