Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 30 listopada 2021 r.  o godz. 10:30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 401/1 o pow. 0,4832 ha poł. w obr. 4 Nowogrodźca);
 2. w sprawie zmiany X/61/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogrodziec (dz. nr 232/2 o pow. 1,4784 ha poł. w obr. 3 Nowogrodźca);
 4. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;
 6. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Z przyczyn technicznych transmisja sesji się nie odbędzie. Dostępne będzie nagranie z sesji w terminie późniejszym.