Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz NowogrodźcaBurmistrzem Nowogrodźca jest Joanna Świder
tel. 75 7380671
fax. 75 7316416
e-mail:

 

1. Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał,
3) wykonywanie budżetu,
4) składanie Radzie okresowych sprawozdań, informacji i analiz,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu,
7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
10) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia,
11) załatwianie wniosków posłów i senatorów, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji Rady i samorządów wiejskich,
12) realizacja uchwał Rady i uchwał zebrań wiejskich,
13) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
14) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
15) zatwierdzanie dokumentów finansowych i upoważnień,
16) ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu,
17) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
18) udzielanie pełnomocnictw,
19) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i pracowników upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
20) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
21) współpraca z zakładami pracy oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi,
22) współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
23) zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
24) zawieranie wszelkich umów w imieniu gminy,
25) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa,


2. Burmistrz sprawuje kontrolę i nadzór w szczególności nad realizacją zadań w dziedzinie:
1) spraw obronnych, obywatelskich i USC,
2) spraw finansowo - budżetowych,
3) gminnych jednostek organizacyjnych,
4) Straży Miejskiej,
5) obsługi administracyjnej i prawnej Urzędu,
6) zamówień publicznych,
7) ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego,
8) zatrudniania pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.