Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej - Pytania i odpowiedzi

Nowogrodziec, 14.12.2018r.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiejnumer referencyjny: ZP.271.21.2018.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.Czy w związku z coraz częstszymi przypadkami fałszowania atestów i certyfikatów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przedstawili atesty z oceny zapalności i toksyczności układu tapicerskiego i sklejek ofertowanych foteli, wystawione przez jednostki badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną równoważną europejską, co znacznie ułatwi weryfikację atestów, których to treść budzi wątpliwość?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wymaga aby wszystkie atesty z oceny palności i toksyczności układu tapicerskiego i sklejek wystawione były przez jednostki badawcze, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną równoważną europejską.

 

2.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca posługiwał się w przedmiotowym postępowaniu przetargowym atestami, certyfikatami i raportami z badań wykonanych dla foteli innego producenta niż fotel ofertowany nawet, jeśli nazwy foteli jak i producentów są do siebie zbliżone?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił atesty, certyfikaty i raporty z badań wystawione dla ofertowanych foteli faktycznego ich zdeklarowanego w ofercie producenta podając jego pełną nazwę co musi mieć odzwierciadlenie w atestach.

 

3.Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu powoływał się na wiedzę, doświadczenie, technologie i atesty firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się na wiedze, doświadczenie, technologię i atesty firmy, wobec której wszczęto postępowanie upadłościowe.

 

4.Czy dla zapewnienia wysokiej jakości ofertowanych foteli Zamawiający wymaga aby producent ofertowanych foteli posiadał aktualny certyfikat ISO 9001 oraz aktualny certyfikat ISO 14001?

Odpowiedź:

Nie.

5.Czy Zamawiający wymaga, aby pianka siedziska (wykonana w technologii wtrysku do formy) posiadała raport z badań wytrzymałości na odkształcanie wykonane wg normy PN EN ISO 1856:2004, wykonane w niezależnej jednostce certyfikującej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby producent fotela posiadał raport z badań wytrzymałości na odkształcanie pianki siedziska użytej do produkcji ofertowanego przez Wykonawcę fotela, wykonany wg normy PN EN ISO 1856:2004, wykonany w niezależnej jednostce certyfikującej.

 

6.Czy Zamawiający wymaga, aby wymieniona w specyfikacji ocena ergonomiczna fotela była wystawiona przez Instytut Medycyny Pracy lub inną europejską równoważną jednostkę badawczą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby raport był wystawiony przez Instytut Medycyny Pracy lub inną europejską równoważną jednostkę badawczą. Zamawiający nie akceptuje oświadczenia producenta.

 

7.Czy Zamawiający wymaga aby w ocenie ergonomicznej fotela wskazana była nazwa oraz rysunek techniczny identyfikujący badany fotel?Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby w ocenie ergonomicznej wskazana była nazwa fotela i rysunek techniczny odpowiadający ofertowanemu fotelowi.

 

8.Czy Zamawiający ze względu na nieestetyczne marszczenie się materiału tapicerskiego na oparciach foteli o kształcie kubełkowym dopuszcza taki kształt oparcia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie akceptuje oparcia o kształcie kubełkowym.

9.Czy ze względu na zapewnienie maksymalnej cichej pracy składanego siedziska, Zamawiający wymaga, aby system grawitacyjny składania siedziska posiadał również systemowy spowalniacz/ hamulec tzw. „miękki domyk” w postaci amortyzatora gazowego z tłumikiem, ukrytego wewnątrz nogi fotela, mający na celu wyhamowanie siedziska w ostatniej fazie jego samoczynnego składania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby w dostarczonych fotelach zastosowano systemowy spowalniacz składania siedziska w postaci amortyzatora gazowego bez użycia sprężyn. Zastosowany system spowalniacza ma za zadanie wyhamować siedzisko co zapewni bezgłośne składanie. System ma być ukryty wewnątrz nogi/konstrukcji fotela. Zamawiający jako równoważne nie zaakceptuje zastosowanie wyciszenia składania siedziska poprzez zastosowanie gumowych bumbonów lub podobnych rozwiązań.

 

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

z up. BURMISTRZA                  

Dariusz Jancelewicz                 

Zastępca Burmistrza                

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-12-2018
  przez: Urszula Bober
 • opublikowano:
  14-12-2018 11:57
  przez: Urszula Bober
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 172
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×