Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

Nowogrodziec, dnia 3 stycznia 2019 r.

WK.604.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032

 

Na postawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) organ opracowujący projekty dokumentów, może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

W związku z powyższym Burmistrz Nowogrodźca, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 14.12.2018 r. znak WSI.410.583.2018.KM), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie w Urzędu Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie, w siedzibie tut. Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1,              59-730 Nowogrodziec, w godzinach urzędowania lub na adres e-mail: urzad@nowogrodziec.pl.

                                                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                                                                        Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2019
  przez: Agnieszka Turek
 • opublikowano:
  03-01-2019 12:46
  przez: Agnieszka Turek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 135
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×