Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E

Nowogrodziec, dnia  22 lutego 2019 r.

WK.6220.58.2017.OS

 O B W I E S Z C Z E N I E        

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.      z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, zawiadamiam, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców Maria III-1 oraz budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”, którego inwestorem jest Kopalnia Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. z siedzibą w Nowogrodźcu przy          ul. Kaolinowej 35.

Jednocześnie zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3 – parter, w godzinach pracy urzędu (w godzinach od 7.30 do 15.30) strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w tym, z treścią:

  • Postanowień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu znak ZNS- 7206-1-6/JJ/17 z dnia 24 marca 2017 r. o konieczności sporządzenia raportuo oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), oraz postanowienia opiniującego środowiskowe uwarunkowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych znak: ZNS-7206-2-01/Ak/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.
  • Postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOŚ.4240.161.2017.MS.1 z dnia 19 kwietnia 2017r., wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienia uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia, znak: WOOŚ.4221.37.2018.MS.8 z dnia 6 grudnia 2018r.
  • Postanowienia Regionalnego Zarządu Gospodarki WodnejPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu znak: WR.RZŚ.436.92.2018.MG z dnia 24 maja 2018 r.
  • Postanowienia Burmistrza Nowogrodźca nr WK.6220.3.2017.OS z dnia 8 maja 2017 r. stwierdzające o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu ooś.

Na zasadzie określonej w art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem zgromadzonym w tej sprawie i w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem oraz ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

Ponadto informuję, iż ze względu na konieczność dokonania niezbędnych czynności administracyjnych (m.in. umożliwienie stronom postępowania wypowiedzenia się, co do materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie) tutejszy organ nie ma możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie i na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Informujęo wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy służy stronie prawo do ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem tutejszego organu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Przedmiotowe obwieszczenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (bip.nowogrodziec.pl) z dnia 22 lutego2019 r.

 

                                                                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                           Robert Marek Relich