Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec”.

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 5 marca 2019 r.

ZP.271.2.2019

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 ) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i czas reakcji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawca uzyskał następującą ilość punktów:

 

Numer oferty Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „czas reakcji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9      59-800 Lubań

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

BURMISTRZ              

Robert Relich