Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2006 rok - PDFZarządzenie BN.pdf,

Informacja z wykonania dochodów oraz realizacji zadań przyjętych do budżetu na 2006 rok (część opisowa) - PDFWYKONANIE.BUDZETU 2006.pdf,

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok - PDFZałcznik Nr 1 dochody.pdf,

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku - PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf,

Wykonanie za 2006 rok wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - PDFZałącznik nr 2a oswiata.pdf,

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2006 rok - PDFZałącznik Nr 2 b.pdf,

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006 rok - PDFZałącznik nr 3 -dot.celowe.pdf,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - PDFZałącznik nr 4-2007.pdf,

Zobowiązania gminy i miasta Nowogrodzie wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – stan na 31.12.2006 rok - PDFZałącznik nr 4-Zobowiązania.pdf,

Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2006 roku - PDFZałącznik Nr 5-wyd.inwest.2006.pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 31.12. 2006 roku - PDFZałącznik nr 6-GFOŚ).pdf,

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30 czerwca 2006 roku - PDFZałącznik nr 7-Zakłady, srod.spec.GFOŚ.pdf,

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane – stan na 31.12.2006 rok - PDFZałącznik nr 8-rachunki doch. własnych.pdf,

Wykaz podmiotów oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zdań do realizacji stowarzyszeniom na 31.12.2006 rok - PDFZarządzenie BN.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna
Data wytworzenia: 2009-03-06
Metryczka
  • opublikowano:
    06-03-2009 10:39
    przez: Dariusz Pich
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl