Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z a w i a d o m i e n i e

      Nowogrodziec, dnia  11 kwietnia 2019 r.

WK.6220.27.2018.OS

                                                                                       

Pan Łukasz Łochyński

ATEM-Polska sp. z o.o.

ul. Kobierzycka 24

52-315 Wrocław

                                         

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

  •  

Powodem przekroczenia terminu zakończenia niniejszego postępowania jest konieczność przeanalizowania zgromadzonej dokumentacji w sprawie, a w szczególności rozpatrzenia wyjaśnienia które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w dniu 05 kwietnia 2019 r., wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

            Jednocześnie informuję, że postępowanie w tej sprawie zostanie zakończone najpóźniej w terminie do dnia  10 maja 2019 r. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Zgodnie z art.10 Kpa strony mogą brać czynny udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, w godz. od 7.30 do 15.30 i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości zawiadomienia.

Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 ww.ustawy stronie służy prawo do ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                      z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Aa

Do wiadomości:

1.poinformowanie stron – wg. art.49 Kpa

2.sołtys wsi Czerna

Sprawę prowadzi:

podinspektor ds. ochrony środowiska

Bożena Mrozik 

tel. 75 738 06 90