Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 28.05.2019 .r.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec” numer referencyjny: ZP.271.3.2019.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o dołączenie źródłowych plików obliczeniowych dla opraw oświetleniowych zastosowanych w projekcie.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 4.5. SIWZ parametry techniczne opraw drogowych będących przedmiotem zamówienia są szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej.

 

Pytanie 2:

Czy ze względu na konieczność dostarczenia plików obliczeniowych dla rozwiązań zamiennych Zamawiający potwierdzi, że ze względu na zastosowaną procedurę odwróconą, należy dostarczyć takie obliczenia na etapie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:

Ocena ofert nie jest uzależniona od dostarczenia wraz z ofertą plików obliczeń jak również na etapie weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na etapie zawarcia umowy. Obliczenia te będą wymagane dopiero przy akceptacji przez Zamawiającego materiałów do wbudowania.

 

Pytanie 3:

Proszę o akceptację oprawy oświetlenia drogowego oraz parkowego LED jak na kartach katalogowych w załączniku pod warunkiem spełnienia parametrów opisanych w Projekcie Budowlanym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane składanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymogów SIWZ, m.in. kart katalogowych.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich