Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2023r.”

Nowogrodziec, dnia 10 czerwca 2019r.

 

Nr postępowania: ZP.271.4.2019

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Nowogrodziec informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do PZP na zadanie pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych terenu Gminy Nowogrodziec w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2023r.” zostało rozstrzygnięte.

W terminie wyznaczonym do składania ofert, tj. do dnia 14.05.2019 r. do godz. 9:00 wpłynęła oferta złożona przez n/w Wykonawcę:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

1

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Bankowa 8

59-800 Lubań

 

 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - w imieniu Zamawiającego - informuję, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

                        Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Bankowa 8

59-800 Lubań

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono,  że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz   w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru (cena – 60 pkt,  termin płatności faktury  –   40 pkt). Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

                                                                                                     Kryteria wyboru ofert:

                                                                                                         CENA  –   60 pkt

                                                                                     TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY - 40 pkt

 

Dane o złożonych ofertach:

 1. liczba złożonych ofert –  1                                      
 2. liczba ofert odrzuconych – 0                                                                                                     
 3. liczba Wykonawców wykluczonych – 0                                                                                   

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury

Łączna liczba punktów

 1.  

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Bankowa 8

59-800 Lubań

60

40

100

 

 1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
 2. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
 3. Informacja o unieważnieniu postępowania – nie dotyczy.

 

BURMISTRZ                 

Robert Relich                

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2019
  przez: Urszula Bober
 • opublikowano:
  11-06-2019 09:52
  przez: Urszula Bober
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 214
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl