Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam,

że  na wniosek Inwestora Novoferm Door Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 46 w Wykrotach Gmina Nowogrodziec, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Arkadiusza Brzezina TAKENAKA EUROPE Sp. z o.o. Bielany ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu produkcyjnego Novoferm Door Sp. z o.o. zlokalizowanego w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 46 (działki ewidencyjne Nr1091/29 oraz 1091/30) o nową halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obszar przewidywany pod inwestycje znajduje się w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest m. innymi symbolem SGA – strefa aktywności gospodarczej.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającychz art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania sięz dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przyul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej            o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza Nowogrodźca

                                                                                                                                                            Andrzej Drąg