Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2012 rok

Wykonanie budżetu za 2012 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2012 rok -  PDFzałącznik 1- opisówka.pdf (704,62KB)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 rok - PDFzałącznik 2 dochody 2012.pdf (240,66KB)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 rok - PDFzałącznik 3 wydatki.pdf (422,67KB)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2012 rok - PDFzałącznik 4 inwestycje.pdf (192,57KB)

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. - PDFzałącznik 4a niewygasające.pdf (136,74KB)

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2012 rok - PDFzałącznik 5 przychody i rozchody.pdf (137,37KB)

Plan i wykonanie za  2012 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych  - PDFzałącznik 6 doch. własne.pdf (90,98KB)

Plan i wykonanie za   2012 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - PDFzałącznik 7 GFOŚ.pdf (133,10KB)

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu  administracji rządowej - wykonanie za  2012  rok - PDFzałącznik 8 -zlecone II.pdf (158,94KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy – za 2012 rok - PDFzałącznik 8a-zlecone.pdf (212,50KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za  2012 rok - PDFzałącznik 8b-zlecone.pdf (238,21KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2012 r. - PDFzałącznik 9 dotacje dla.pdf (139,00KB)

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2012 r. - PDFzałącznik 9a dotacje dla.pdf (75,92KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2012 r -  z podziałem na jednostki wykonujące zadanie  - PDFzałącznik 10 szkoły -2012.pdf (151,58KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2012 roku - PDFzałącznik 10a-ośw.pdf (124,72KB)

Plan i wykonanie za  2012 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - PDFzałącznik 11 profilaktyka.pdf (104,26KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2012 rok - PDFzałącznik 12 młodociani.pdf (75,96KB)

 

Wykonanie budżetu za 2012 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2012 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 13 opis do WPF.pdf (248,56KB)

Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFZał.14-do .-WPF za 2012.pdf (208,79KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFZał. nr 15- Wykaz przedsięwzięć.pdf (182,36KB)

 

Wykonanie budżetu za 2012 r. III część


Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2012.4.4.13.pdf (121,66KB)

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO – ZBIORCZO - PDFwartościowo tab 1.pdf (117,44KB)

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab 2 - za 2012.pdf (170,64KB)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO - PDFilościowo tab 3.pdf (162,99KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marianna Ludkiewicz
Data wytworzenia: 2013-04-11