Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2013 rok

Wykonanie budżetu za 2013 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2013 rok - PDFzałącznik 1 opisówka.pdf (903,47KB)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok - PDFzałącznik 2 dochody.pdf (220,90KB)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok - PDFzałącznik 3 wydatki.pdf (264,11KB)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2013 rok - PDFzałącznik 4 inwestycje.pdf (149,37KB)

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. -PDFzałącznik 4a - środki niewygasające na 2013 rok.pdf (236,31KB)

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2013 rok - PDFzałącznik 5 przychody i rozchody.pdf (132,06KB)

Plan i wykonanie za  2013 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych  -PDFzałącznik 6 doch. własne.pdf (128,31KB)

Plan i wykonanie za   2013 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - PDFzałącznik 7 GFOŚ.pdf (323,34KB)

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu  administracji rządowej - wykonanie za  2013  rok -PDFzałącznik 10 -dotacje zlecone.pdf (276,30KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy – za 2013 rok - PDFzałącznik 10a dotacje na własne.pdf (178,89KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za  2013 rok - PDFzałącznik 10c - porozumienia.pdf (120,09KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2013 r. -PDFzałącznik 11 dotacje dla publicznych.pdf (132,72KB)

Zarządzenie 38/2014 - PDFzarządzenie 38-2014.pdf (80,33KB)

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2013 r. - PDFzałącznik 11a dotacje dla niepublicznych.pdf (130,65KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2013 r -  z podziałem na jednostki wykonujące zadanie  - PDFzałącznik 12 szkoły.pdf (191,84KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2013 roku - 

PDFzałącznik 12a-ośw.pdf (185,01KB)

Plan i wykonanie za  2013 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - PDFzałącznik 9 profilaktyka.pdf (130,63KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2013 rok - PDFzałącznik 13 młodociani.pdf (122,49KB)

Plan i wykonanie-transport drogowy 2013 - PDFzałącznik 8 przystanki.pdf (124,01KB)

Wykonanie dotacji i wydatków-edukacja-program rządowy - 2013  - PDFzałącznik 10b dotacje na edukacyjne.pdf (122,91KB)

 

Wykonanie budżetu za 2013 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2013 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 14 opis.pdf (288,12KB)

Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 1.pdf (166,10KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF -  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (250,22KB)

 

Wykonanie budżetu za 2013 r. III część


Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFinf. o stanie mienia - inf. opiosowa.pdf (341,26KB)

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO – ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 1.pdf (182,96KB)

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 2.pdf (240,06KB)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO - PDFilościowo tab. 3.pdf (141,77KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marianna Ludkiewicz
Data wytworzenia: 2014-05-05