Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 668, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

OGŁASZA

II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadanie w następującym zakresie:

Zadanie w zakresie – wsparcia lokalnych inicjatyw, w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

- Rewitalizacja zabytkowego parku w Wykrotach, poprzez stworzenie alejek i innej małej architektury oraz nasady bylin, krzewów i pnączy.

Celem tego zadania jest przywrócenie dawnego charakteru romantycznego parku, jaki powstał wokół pałacu na początku XIX wieku.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadanie            40 000,00 zł.


II Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 2019 rok

2. Warunki realizacji zadania:

a) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane.   
- Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.             

b) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2019 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

c) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania.
 5. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce Społeczność – Organizacje pozarządowe. Druki są także do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
 9. Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:

- prowadzenie księgowości – do 5 % dotacji,

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (tj. 2018),
 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec)

V Kryteria wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.
 3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.


VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych w roku poprzednim.

W roku 2018 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
-prowadzenie szkoleń sportowych i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:

      -  234 000,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy,

     - 26 000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie: działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:               .
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

      - 30 000,00 zł.

- pozostała działalność z zakresu kultury   

      - 10 000,00 zł.

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

                  

Nowogrodziec, dnia 10 lipca 2019 r.                                               

 

Załączniki:

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO- nowelizacja.docx (51,88KB)
DOCXInstrukcja-wypełnienia-oferty- po 1 marca 2019.docx (40,40KB)
DOCzobowiązanie oferenta - wzór.doc (24,00KB)

Załączniki można pobrać w pokoju nr 28 – II piętro