Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Nowogrodziec

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 lipca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec, dot. części obszaru miasta oraz obrębów Godzieszów, Gierałtów i Milików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 sierpnia do 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, pokój 23.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogrodźca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

DOCtekst zm. studium 02082019.doc (1,07MB)
PDFPrognoza 2 Nowogrodziec - Tekst z 28 V 2019.pdf (3,39MB)

JPEGzmiana studium - kierunki 2019.jpeg (150,42KB)