Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu” (z podziałem na 3 części)

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Nr sprawy: ZP.271.8.2019                                                                     

                                                                                                           WYKONAWCY

 

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu” (z podziałem na 3 części)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

1. Dot. CZĘŚCI I - Dostawa mebli do pomieszczeń dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

KARIAN Sp. j.

Jan, Bożena, Andrzej Karwan

Chojęcin Szum 24

63-640 Bralin

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: KARIAN Sp. j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan, Chojęcin Szum 24, 63-640 Bralin nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta dot. części I zamówienia publicznego spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) zgodnie z kryteriami wyboru.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

41,31

40,00

81,31

2

HAS – MED Sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko - Biała

51,46

17,33

68,79

3

KARIAN Sp. j.

Jan, Bożena, Andrzej Karwan

Chojęcin Szum 24

63-640 Bralin

60,00

40,00

100,00

4

Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

52,36

32,00

84,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2. Dot. CZĘŚCI II - Dostawa mebli medycznych do pomieszczeń dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej oraz pacjentów i podopiecznych Domu Opieki Specjalistycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom. Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta dot. części II zamówienia publicznego spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) zgodnie z kryteriami wyboru.

Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

 

4

 Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. Dot. CZĘŚCI III - Dostawa wyposażenia na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

HAS- MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko - Biała

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: HAS- MED Sp. z o.o. Ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko – Biała nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta dot. części III zamówienia publicznego spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) zgodnie z kryteriami wyboru.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

2

HAS – MED Sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko - Biała

60,00

40,00

100,00

4

Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

44,33

26,67

71,00

5

PHU Technomex Sp.z o.o.

Ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

37,53

33,33

70,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                    Andrzej Drąg - Zastępca Burmistrza