Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia ofery na realizację zadania "Porządkowanie parku w Wykrotach - wycinka samosiejek, równanie terenu"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na realizację zadania: „Porządkowanie parku w Wykrotach –

wycinka samosiejek, równanie terenu”

I. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie terenu dz. 957/3 i 961/3 obręb Wykrotyz samosiewów i chwastów wraz z korzeniami oraz wyrównanie terenu w zakresie oznaczonym na załączonej mapie. Rodzaj samosiewów do usunięcia: buk obwód 2-4 cm, akacja obwód 3 cm, malina, jeżyna. Łączna powierzchnia około 1200 m2 (mapa – kolor zielony). Równanie terenu obejmuje jedną ze ścieżek parku (mapa – kolor żółty „x”).

III.  Kryteria wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r.)

V. Warunki wykluczenia: nie dotyczy.

VI. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

nie dotyczy.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy,  której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

VIII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała waloryzacji.

IX.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10 września 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

X.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Markiewicz, e-mail: i.markiewicz@nowogrodziec.pl, tel.: 75 738 06 62.

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

XII. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:

  1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
  2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
  3. Inne: nie dotyczy

XIII. Uwagi:

Przed złożeniem oferty zaleca się oferentom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia
w terenie. 

                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza Nowogrodźca

                                                                                                                                                              (-)

                                                                                                                                                       Andrzej Drąg

 

 

JPEGPark Wykroty2.jpeg
DOCzałacznik nr 3 oferta.doc