Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Nowogrodziec, dnia 10 września 2019 r.

WK.6220.32.2019.OS

           

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

że  na wniosek Inwestora GUOTAI  HUARONG POLAND Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Barbarę Dobosiewicz PKI PREDOM Sp. z o.o. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w m. Wykroty” w Gminie Nowogrodziec. Obszar przewidywany pod inwestycje znajduje się w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest m. innymi symbolem SGA – strefa aktywności gospodarczej.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się
z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy
ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

ROBERT MAREK RELICH