Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu                                                                                              Nowogrodziec, dnia 23 października 2019 r.

ul. Runek 1

59-730 Nowogrodziec

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

Nazwa i adres:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4

Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w  Nowogrodźcu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 5. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3-letni w pomocy społecznej,
 6. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o finansach publicznych

- ustawy o pracownikach samorządowych

- ustawa o ochronie danych osobowych

- kodeksu pracy

- kodeksu postępowania administracyjnego

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

- prawo zamówień publicznych

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,

 1.  umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzanie zespołem ludzkim,
 2.  komunikatywność, kreatywność, odporność na stres,
 3.  doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim
 4. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.

Zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu czynności Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu należy w szczególności:

- organizowanie i nadzorowanie pracy DPS

- kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem DPS

- umiejętność zarządzania nieruchomością o dużej powierzchni

- dobór i zatrudnienie pracowników DPS

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w DPS,

- przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej,

- nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,

- dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług DPS w zakresie socjalno – bytowym, opiekuńczym i kulturalno – oświatowym.

- promocja Domu,

- dbałość o zapewnienie właściwego wykorzystania liczby miejsc dla mieszkańców DPS,

- współpraca z MGOPS w Nowogrodźcu i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań DPS.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę,
 2. praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 3.  lokalizacja stanowiska pracy: docelowo Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  ul. Cicha 4.
 4. praca wymaga przemieszczania po budynku wielokondygnacyjnym wyposażonym w windy, po mieście i poza jego granicami w celu współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty: 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. koncepcja funkcjonowania DPS,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 6. kserokopia dokumentów potwierdzających 5 - letni staż pracy oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 7. oświadczenia o:

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych

1. podpisanej klauzuli następującej treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

2. podpisanie klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu,  ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4”  w terminie do 05 listopada 2019 r. do godziny 15.30 ( Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumentu które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 738 06 60 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

DOCXklauzula informacyjna dla kandydatów.docx
DOCXkwestionariusz-osobowy-kandydata.docx
RTFoswiadczenie-dla-kandydatow-nabor.rtf
 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2019
  przez: Ewa Zdunek
 • opublikowano:
  23-10-2019 12:35
  przez: Ewa Zdunek
 • zmodyfikowano:
  23-10-2019 12:35
  przez: Ewa Zdunek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 345
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl