Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE

Nowogrodziec, dnia 31 października 2019 r.

WK.6220.32.2019.OS

 

 

ZAWIADOMIENIE

        

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 zm.), Burmistrz Nowogrodźca informuje, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w m. Wykroty” w Gminie Nowogrodziec, zostały wydane opinie przez organy współdziałające:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu Postanowieniem nr ZNS-7206-1-22/AKI/19 z dnia 18 października 2019 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak: WOOŚ.4220.553.2019.MM.1 z dnia 3 października 2019 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zaznaczył,że zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również Postanowieniem nr WR.RZŚ.435.1317.2019.NR z dnia 24 października 2019 r. uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 

Z powyższymi opiniami oraz postanowieniem Burmistrza Nowogrodźca nr WK.6220.32.2019.OS z dnia 31 października 2019 r. stwierdzającym o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, strony mogą zapoznać się do czasu zakończenia postępowania.

                                                                                                                                                            Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                                            Andrzej Drąg

                                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza