Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa


                                                                  Nowogrodziec, dnia 20 listopada 2019 r.

WK.6220.32.2019.OS

Obwieszczenie

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

dot. postępowania pod nazwą: „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych    na działce nr 1026/17 w m. Wykroty” w Gminie Nowogrodziec.

 

Na podstawie art. 30, art. 33 i art. 79 ust.1, ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r.,poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Nowogrodźca

1)      podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2)       zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-        zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30),

-        składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni, od 22.11.2019r. do 24.12.2019r.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Nowogrodźca, natomiast organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bolesławcu; Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

W wyznaczonym terminie każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodźca przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Obwieszczenie wywiesza się w:

-Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu;

-Na stronie internetowej www.bipnowogrodziec.pl

-W sołectwie Wykroty.

 

                                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                    Andrzej Drąg

                                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza