Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych cz. dz. nr 522 w Godzieszowie”.

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 22 listopada 2019 r.

ZP.271.12.2019

 

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych cz. dz. nr 522 w Godzieszowie”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Malarstwo – Murarstwo – Dekarstwo Bogdan Remez

ul. Żołnierska 4

59-800 Lubań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Malarstwo – Murarstwo – Dekarstwo Bogdan Remez nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

 

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

27,51

 

40,00

 

67,51

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

56,33

 

40,00

 

96,33

3

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

 

51,42

 

40,00

 

91,42

4

Malarstwo – Murarstwo – Dekarstwo Bogdan Remez

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

z up. BURMISTRZA   

Zastępca BURMISTRZA

Andrzej Drąg       

Zastępca Burmistrza