Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ogłasza konkurs na stanowisko

Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

Nazwa i adres:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy

 Wymagania niezbędne: zgodnie z art 54 u 2 ustawy o finansach publicznych

1)      obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)      nie była skazana za prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

4)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

 Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

2. Predyspozycje do koordynowania pracy w dziale księgowości.

3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości w jednostce

4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.

5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

7. Znajomość przepisów pomocy społecznej i samorządowych.

8. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Pracy.

9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia

Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym planem finansowym jednostki.

4. Opracowywanie planu finansowego jednostki, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.

5. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz deklaracji VAT.

6. Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.

7. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym  DPS.

8. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.

9. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.

10. Ewidencja wyposażenia środków trwałych.

11. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 Warunki Pracy

1.      Miejsce pracy – Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4

2.      Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym, wymiarze czasu pracy.

3.      Praca wykonywana przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4.      Rozpoczęcie zatrudnienia: od 1 stycznia 2020r.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Brak zatrudnienia w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 Wymagane dokumenty

1. CV, list motywacyjny.

2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).

4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy.

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz.1440 z późn. zm).

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych

1.      podpisanej klauzuli następującej treści:

 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

2.      podpisanie klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu,  ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec pokój Nr 11, w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4”  w terminie do 17 grudnia  2019 r. do godziny 15.30 ( Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumentu które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 738 06 70 lub 512 728 015 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik

Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Iwona Tur

Załączniki:

ODTZał nr 1 do konkursu.odt
ODTZał nr 2 do konkursu.odt
ODTzał nr 3 klauzula informacyjna.odt
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2019
  przez: Iwona Tur
 • opublikowano:
  06-12-2019 14:42
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  06-12-2019 14:44
  przez: Michał Michałaciuk
 • podmiot udostępniający:
  Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 326
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl