Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

                                                                           Nowogrodziec,  dnia  10 stycznia  2020 r.

WK.6220.19.2019.OS

Zawiadomienie o wydanej

decyzji  środowiskowej

 Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)  zawiadamia, że   została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. WK.6220.19.2019.OS) z dnia 10 stycznia 2020 r. dla przedsięwzięcia  polegającego na:

Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji przez firmę CER. ART. Jarosław Boczar” na działce nr 718/13 w miejscowości Zebrzydowa, Gmina Nowogrodziec.

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3 parter. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu;  

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu;

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w sołectwie Zebrzydowa.

 

                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                              Andrzej Drąg

                                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza