Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Nowogrodziec, dnia 23 stycznia 2020r.

WK.6220.3.2020.OS

         

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 13 stycznia 2020 r. na wniosek PTS INVEST GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Orla 8, 59-700 Bolesławiec,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji polegającego na: Budowie stacji paliw w Godzieszowie wraz z budynkiem obsługi, wiatą i wysepkami dystrybutorowymi, pylonem cenowym, drogami i placami manewrowymi i infrastruktura towarzyszącą, planowanego na terenie działek nr 729/7 i 729/9, w obrębie Godzieszowa, Gmina Nowogrodziec.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach od 8,00 do 15,00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

                                                                                                                                       z up. Burmistrza

                                                                                                                                          Andrzej Drąg

                                                                                                                                      Zastępca Burmistrza