Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PRACOWNIK SOCJALNY Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

Nowogrodziec, dnia 17.02.2019r.

Dom Pomocy Społecznej

w Nowogrodźcu

ul. Cicha 4

59-730 Nowogrodziec

 

 

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

 

Nazwa i adres:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

pracownik socjalny

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z art 116 ustawy o pomocy społecznej. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych:

b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna:

c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe,
 2. Umiejętność obsługi komputera,
 1. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole,
 2. Znajomość przepisów pomocy społecznej i samorządowych,
 3. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia,

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Realizowanie zadań statutowych Domu w zakresie świadczeń opiekuńczo - bytowych i wspomagających na rzecz mieszkańców Domu,
 2. Tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej akceptacji mieszkańców, ich aktywizacji oraz kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich wśród mieszkańców i pracowników,
 3. Współudział w opracowywaniu indywidualnych i grupowych planów wsparcia,
 4. Pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 5. Reprezentowanie mieszkańca w urzędach i instytucjach w tym również w postępowaniu sądowym,
 6. Podtrzymywanie, inicjowanie kontaktów z rodziną, udzielanie informacji o istotnych zmianach dotyczących stanu zdrowia i sprawności mieszkańca, kierowaniu do szpitala czy odpłatności za pobyt w Domu,
 7. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc pieniężną mieszkańcom,
 8. Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
 9. Nadzór nad zaopatrzeniem z odzież, obuwie,
 10. Prowadzenie dokumentacji w tym: akt osobowych mieszkańca i wszystkich spraw administracyjnych dotyczących mieszkańca,
 11. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie informacji o mieszkańcu przed jego przyjęciem i w trakcie pobytu w Domu,
 12. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z odpłatnością za pobyt w Domu,
 13. Organizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi zgodnie z jego wolą, wyznaniem i miejscowym zwyczajem.

 

Warunki Pracy

 1. Miejsce pracy – Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym, wymiarze czasu pracy.
 3. Praca wykonywana przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 4. Rozpoczęcie zatrudnienia: od 10 marzec 2020r.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu styczniu  2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , był niższy niż 6%

 

Wymagane dokumenty

 1. CV, list motywacyjny.
 2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
 1. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: pracownik socjalny.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych

 1. podpisanej klauzuli następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 1. podpisanie klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,  ul. Cicha 4, 59-730 Nowogrodziec (parter, pokój kierownika DPS), w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4”  w terminie do 28 lutego 2020 r. do godziny 15.30 ( Uwaga: liczy się data wpływu do DPS). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 512 728 015 w godzinach 7.30 – 15.30. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                                                                      Kierownik

                                                                                                                         Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

                                                                                                                      Iwona Tur

 

ODTzał. nr 1.odt
ODTzał. nr 2.odt
ODTzał. nr 3.odt
ODTzał. nr 4.odt
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2020
  przez: Iwona Tur
 • opublikowano:
  17-02-2020 14:19
  przez: Szymon Ładocha
 • zmodyfikowano:
  17-02-2020 14:19
  przez: Szymon Ładocha
 • podmiot udostępniający:
  Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 247
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl