Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                Nowogrodziec, dnia 27 luty 2020 r.

 

WK.6220.20.2019.OS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu produkcyjnego Novoferm Door Sp. z o. o. zlokalizowanego  w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 46 (działki ewid. nr 1091/29 oraz 1091/30) o nową halę produkcyjno – magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą.

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu,
w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach urzędowania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w sołectwie Wykroty.

                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                      Robert Marek Relich