Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. A. Asnyka 53
tel./fax  75 7316379

e-mail:

strona internetowa: www.mgops.nowogrodziec.pl

nr rachunku bankowego: 82 1090 1939 0000 0005 1604 5127
 
NIP: 612-10-74-207

Kierownik   - Anna Lityńska
 
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 – 15:15

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach: 7:30 – 11:00
Pracownicy Świadczeń Rodzinnych przyjmują interesantów w godzinach:
poniedziałek: 11:30 – 15:15
wtorek – piątek: 7:30 – 11:00
 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:
- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
- praca socjalna i praktyka socjalna
- sprawienie pogrzebu
Zadania własne gminy obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
- przyznawanie pomocy rzeczowej
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy
Zadania zlecone gminy obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków
- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Agnieszka Lenart
 • opublikowano:
  30-06-2003 20:16
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  03-08-2020 10:43
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 7305
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl