Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu pn"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A.Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu" - Etap III B i Etap IV

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 06.07.2020 r.

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu – ETAP III B i ETAP IVNumer referencyjny: ZP.271.4.2020.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 poz.1843 tj.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego z elementów żelbetowych prefabrykowanych o innych długościach i szerokościach poszczególnych modułów niż zakłada projekt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego z elementów żelbetowych prefabrykowanych o innych długościach i szerokościach poszczególnych modułów niż zakłada projekt wykonawczy pod warunkiem iż zmiana nie doprowadzi do zmiany założeń projektu z zakresie wymogów pojemności zbiornika, kształtu zbiornika, zbrojenia płyty fundamentowej, zmiany wysokości wykopu, istotnej zmiany wysokości stosowanych grodzic oraz innych elementów składających się na całość konstrukcji szczegółowo określonych w przedmiarze robót.

Wykonawca w pytaniu nie określił pożądanych odchyleń od długości, szerokości  i wysokości modułów zakładanych w projekcie budowlanym, zatem Zamawiający nie może dokonać precyzyjnej analizy wpływu proponowanych zmian na założenia funkcjonowania całościowej konstrukcji zbiornika.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiorniki retencyjne były wykonane na podstawie Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej, czy też zgodnie Krajową Oceną Techniczną dopuszczają do ich stosowania w obszarach budownictwa ogólnego oraz inżynierii komunikacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zbiornik był wykonany z elementów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj. był odpowiednio oznakowany, posiadał dokumenty, informacje oraz instrukcje zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).

Treść ogłoszenia o zamówieniu, w tym termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich