Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych cz. dz. nr 522 w Godzieszowie”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 20 lipca 2020 r.

ZP.271.7.2020

         WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych cz. dz. nr 522 w Godzieszowie”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru. Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kaczewska 19,  58-514 Jelenia Góra

48,40 pkt.

40,00 pkt.

88,40 pkt.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56 59-800 Lubań

55,92 pkt.

40,00 pkt.

95,92 pkt.

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

Konsorcjum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D”  Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 26            58-560 Jelenia Góra

 

Ul. Poniatowskiego25

59-400 Jawor

37,48 pkt.

40,00 pkt.

77,48 pkt.

„Ogrody Jagielski”

Maciej Jagielski

Bolesławice 239b

59-700 Bolesławiec

41,74 pkt.

40,00 pkt.

81,74 pkt.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich