Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie o cenę

ZAPYTANIE O CENĘ
Wykonanie remontu chodników na osiedlu przy ul. Asnyka


Nazwa i adres zamawiającego
     Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „750-lecia”
     59-730 Nowogrodziec ul. Asnyka nr 46,
     Tel. 757316264
     sm750@interia.pl


Tryb udzielania zamówienia
     Postępowanie będzie prowadzone poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zakres rzeczowy zamówienia;
     Remont chodników zgodnie kosztorysem ofertowym
Termin końcowy realizacji zadania do 30.12.2020r. (możliwość skrócenia terminu)
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.
     Do kontaktu z Wykonawcami osobą uprawnioną jest:
      Ryszard Jaworski – Prezes Zarządu
                             Tel. 757316264
     w/w osoba udzieli wyjaśnień w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 do 15:00.
Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę zawierającą cenę ryczałtową netto plus obowiązujący podatek VAT za wykonanie prac należy wyliczyć zgodnie z załączonym przedmiarem robót (wskazanym jest oględziny terenu budowy) oraz złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia, ul. Asnyka nr 46, 59-730 Nowogrodziec lub przesłać na powyższy adres. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
2. Oferent składa wypełniony wzór oferty oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2020 r. do godz. 11.00
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.


                                                                           Nowogrodziec, dnia 16.07. 2020 r.