Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

tel. 75 7380697

s.zoltanski@nowogrodziec.pl

 

 Do podstawowych zadań Wydziału Komunalnego należy:

 

1) koordynacja i wykonywanie działań w zakresie utrzymania terenów publicznych,
zieleni, oświetlenia ulicznego oraz cmentarzy komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz i odprowadzenia ścieków,

1a) Realizacja zadań związanych z obiektami cmentarnictwa wojennego.
2) utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
3 ) prowadzenie spraw przydziału mieszkań komunalnych,
4) opiniowanie projektów podziału działek,
5) wykonywanie zadań dotyczących reprezentowania gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
6) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego,
7) wykonywanie zadań gminy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
8) rozgraniczenia nieruchomości,
9) oddawanie nieruchomości w użyczenie, trwały zarząd, krótkotrwałą dzierżawę,
10) realizacja zadań wynikających z przepisów o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji  nieruchomości,
12) załatwianie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
13) prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy w tym:
   a) sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
   b) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
14) prowadzenie spraw wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy,
15) realizacja zadań w zakresie udostępniania działek warzywnych,
16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, ochronie środowiska
oraz utrzymania czystości i porządku w gminie,
17) prowadzenie zadań przewidzianych do realizacji w ustawie prawo wodne,
18) koordynacja spraw związanych z przekazaniem nieruchomości w administrowanie wspólnotom mieszkaniowym
19) przygotowanie dokumentacji potwierdzającej pracę w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków,
20) tworzenie zasobów gruntowych i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

21) ustalanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kontrola w tym zakresie.

22) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,

23) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem.

24) Rozliczanie zadań zleconych dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu związanych z utrzymaniem obiektów sportowych bądź innych nieruchomości gminnych.

25) Prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim banku ubezpieczycieli komunikacyjnych.

26) Prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora.