Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla zadania pn. Modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

    Nowogrodziec, 1 września 2020 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

(zamówienie o wartości netto poniżej 30 tys. EUR)

 

Na realizację zadania: Modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Gmina  Nowogrodziec

 

Adres Zamawiającego:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 68

fax. 75 731 64 16 

e-mail:

REGON: 230821581

NIP: 612 16 36 266

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, przedmiotem których jest modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu będzie prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 tj.), bez stosowania się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie ofertowe.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 2. Zamówienie obejmuje:
  1. 1. Remont podjazdu do remizy z kostki betonowej „8” w krawężnikach betonowych.
  2. 2. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej z podłączeniem grzejników elektrycznych,
  3. 3. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni,
  4. 4. Wykonanie 1 kpl wyrzutni wentylacji,
  5. 5. Pokrycie dachu 2x papą asfaltową termozgrzewalną,
  6. 6. Ocieplenie stropodachu wełna mineralna gr. 15 cm z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych,
  7. 7. Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 10 cm z izolacją z lepiku na zimno,
  8. 8. Naprawa drzwi metalowych z ich malowaniem,
  9. 9. Wykonanie opaski z kostki betonowej „6” w obrzeżach betonowych,
  10. 10. Ocieplenie elewacji w technologii lekkiej – mokrej styropianem gr. 15 cm,
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót.
 4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do zmian w wykonanym przedmiocie umowy o ile są one wynikiem działań Wykonawcy.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niedokładność przedmiotu umowy i w tym zakresie jest zobowiązany do wyrównania zaistniałej szkody po stronie Zamawiającego powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe dotyczy całego etapu procesu budowy.
 6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia,
  a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (UMOWY)

 1. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Nowogrodziec dz. nr 611/1.

 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
 2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszego zapytania) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
 4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
 6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu.
 7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
  1. 1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  2. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.
  3. 3. Posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.
 2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych, technicznych i sytuacji finansowej innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT, WAGI PROCENTOWE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Zamawiający dokona oceny i wyboru Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia stosując poniżej podane kryterium i przypisane mu znaczenie (wagę).
 2. Dla dokonania oceny ofert waga w kryterium oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi.
 3. Oceniane będą wyłącznie oferty:
  1. 1. kompletne,
  2. 2. złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,
  3. 3. zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia,
  4. 4. niepodlegające odrzuceniu,
  5. 5. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.
 5. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin/Ci) • 100  

gdzie:

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena brutto oferty "i"
100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena"

 

 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację wybranej części zamówienia.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych ofertach.

 

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:
  1. 1. bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta  (pokój 11),
  2. 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec,
  3. 3. faksem – nr: 75 7316416,
  4. 4. drogą elektroniczną:
 2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.
 3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania nie będą podlegały procesowi oceny. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.
 7. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie takiej informacji na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
 8. Ostateczny termin składania ofert: 07.09.2020 r., godz. 10:30.

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych są:

 1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji – tel. 75 738 06 66,
 2. Justyna Mrozińska – Ref. ds. inwestycji – tel. 75 73 80 668.

 

X. WARUNKI ZAPŁATY

 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionej faktury/ faktury VAT/rachunku.
 2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu
  w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. Za wykonanie usługi Zamawiający przewiduje zapłatę za pomocą faktury/ faktury VAT/ rachunku.
 4. Płatność końcowa nastąpi po pozytywnym odbiorze końcowym inwestycji.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w okolicznościach i na warunkach wskazanych poniżej:
  1. 1. wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. złych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowej) uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz okoliczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt ten powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy),
  2. 2. niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego procedurę przetargową oraz procedury uzyskania niezbędnych do realizacji celu Inwestycji zezwoleń i uzgodnień,
  3. 3. wystąpienia nie dających się w trakcie budowy przewidzieć sytuacji np.: odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, konieczność nieplanowanego usunięcia kolizji sieci, odkrycie urządzeń uprzednio niezinwentaryzowanych itp., a co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane.
 2. W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych przedłuży się ponad przewidywany okres obowiązywania Umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane będzie dłuższy niż okres obowiązywania Umowy, termin realizacji Umowy w zakresie czynności nadzoru w okresie gwarancji na roboty budowlane ulegnie przedłużeniu o okres tych czynności.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego  w przypadkach:
  1. 1. wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku  VAT,
  2. 2. niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w umowie,
  3. 3. wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków Inspektora Nadzoru.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 3. tj.:
  1. 1. w przypadku wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku  VAT, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zmieni się odpowiednio do aktualnych przepisów prawa podatkowego,
  2. 2. w przypadku niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w umowie, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł
   w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
  3. 3. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków Inspektora Nadzoru, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie zwiększone o odpowiednią wartość uzgodnioną z Zamawiającym. 

XIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
  1. 1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
  2. 2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
  3. 3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. 4. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
  5. 5. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
  6. 6. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VI Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone o powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.
   

XIV. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.
 2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla  przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację dla Wykonawców na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Nowogrodźcu.
 4. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w zakresie poszczególnych jego części bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.
 7. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
  w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
  w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w stosunku do treści oferty, w szczególności w przypadku stwierdzenia w złożonej ofercie  rażącej niskiej ceny.
 10. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.
   

XV.  ZAWARCIE UMOWY

 1. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

 2. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy - Załącznik nr 2.

 3. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

 4. Zamawiający będzie uważał również za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę, w przypadku braku dostarczenia do wyznaczonego dnia przez zamawiającego, podpisanych przez wykonawcę oryginałów umów. 

 5. W sytuacji odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę oraz w sytuacji określonej w ust. 3 i 4, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.
   

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2020.1086 tj.). 

 

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660,
  2. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl.
 2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
  1. 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności: złożenia ofert, rozpatrzenia ofert, wyboru oferty, zawarcia umowy,
  2. 2. Art.6  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1086) oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca nr 147/2018 z dnia 12.12.2018 roku.
 3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
  1. 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w szczególności świadczenia usług projektowania dokumentów i aktów planistycznych oraz w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
  1. 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).
 5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
  1. 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (z zastrzeżeniem wyłączenia prawa uzyskania informacji o źródłach pozyskania, jeżeli mogłyby one wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano) , prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
   z tego prawa),
  2. 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  3. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Czy muszę podać swoje dane?
  1. 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca nr 147/2018 z dnia 12.12.2018 roku,
  2. 2. Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi podjęcie czynności urzędowej,
   w szczególności udzielenia zamówienia Pani/Pana. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

 

 

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. DOCXzałącznik nr 1 - oferta.docx (133,45KB)

2.DOCXzałacznik nr 2 - projekt umowy.docx (26,79KB) - nie załączać do oferty

3. PDFprzedmiar robót.pdf (1,74MB)

4. BMPMapa.bmp (3,04MB)