Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ FINANSOWY

 
Danuta Krasiej
Naczelnik Wydziału Finansowego
tel. 75 7380664
d.krasiej@nowogrodziec.pl
  
 
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowo należy
 
 1. opracowywanie planów projektów budżetu i planów finansowych,
 2. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 3. dokonywanie analiz wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w  Budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 4. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej,
 5. ustalanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych,
 6. naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz kontrola w tym zakresie,
 7. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń oraz  rozkładania na raty należności gminnych,
 8. podejmowanie czynności przygotowawczych i prowadzenie egzekucji  administracyjnej,
 9. prowadzenie obsługi funduszy celowych,
 10. prowadzenie księgowości budżetowej,
 11. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów, wydatków, inwestycji   i rachunków pomocniczych,
 12. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 13. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 14. ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
 15. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków Burmistrzowi i Radzie,
 16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Izbą Skarbową, urzędami skarbowymi, bankami i sądami,
 17. wydawanie zaświadczeń o dochodowości, posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości oraz innych zaświadczeń określonych odrębnymi przepisami,
 18. prowadzenie ewidencji księgowej składników mienia gminy oraz aktualizacja zmian w tym  zakresie,
 19. naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz rozliczanie składek ZUS i US,
 20. kontrola gospodarki finansowej jednostek  pomocniczych gminy,
 21. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 22. obsługa środków finansowych z: Unii Europejskiej, Banku Światowego, dotacji, kredytów itp.
 23. kontrola wydatkowania środków publicznych przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego,
 24. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rozliczanie inwentaryzacji,
 25. ewidencja podatników i inkasentów.
Metryczka
 • opublikowano:
  30-06-2003 18:43
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  01-03-2017 10:26
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2957
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl