Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY

 
Agnieszka  Lenart
Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego
tel. 757380669
a.lenart@nowogrodziec.pl
 
Ewa Zdunek
Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno Prawnego
tel. 75 7380696
e.zdunek@nowogrodziec.pl


 I. Do podstawowych zadań Wydziału Administracyjno Prawnego  należy między innymi:

 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i pracy Urzędu w zakresie zabezpieczenia w materiały i urządzenia.
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady, komisji i radnych,
3) prowadzenie spraw związanych z obsługą narad, zebrań i uroczystości organizowanych przez Burmistrza,
4) organizacja współpracy z sołectwami,
5) przekazywanie odpowiednim komórkom merytorycznym do realizacji uchwał Rady , wniosków i interpelacji,
6)
przekazywanie odpowiednim komórkom merytorycznym do realizacji uchwał i wniosków Zebrań Wiejskich,
7) prowadzenie rejestru oraz nadzór i kontrola sposobu rozpatrywania skarg,
8) obsługa kancelarii, systemu obiegu dokumentów i prowadzenie archiwum w Urzędzie,
9) prowadzenie zbioru aktów  prawa miejscowego,
10) prowadzenie obsługi administracyjnej, gospodarczej i socjalnej Urzędu,
11) zapewnienie prawidłowych warunków pracy z zakresu BHP i p.poż., porządku oraz zabezpieczenia Urzędu w energię i wodę,
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola,
13) realizacja zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
14) ewidencja gminnych jednostek organizacyjnych,
15) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
16) prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków radnych,
17) prowadzenie rejestrów uchwał zebrań wiejskich i wniosków z sołectw,
18) prowadzenie rejestru wpływu i wypływu korespondencji,
19) promocja gminy,
20) organizacja i kontrola pracy punktu obsługi interesanta polegająca na:
   a) przyjmowaniu, wysyłaniu i rozdzielaniu korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
   b) prowadzeniu ewidencji korespondencji,
   c) pomocy klientom w uzyskiwaniu informacji jak załatwić sprawę w urzędzie, w tym udostępnianie      formularzy i  druków, informowanie o konieczności złożenia załączników, dokonania opłat,

d) udzielaniu informacji w sprawach wniosków, formularzy niezbędnych w postępowaniu administracyjnym,
e) prowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentacji,
21) prowadzenie spraw związanych z obsługą narad, zebrań i uroczystości organizowanych przez Burmistrza,
22) obsługa techniczno-organizacyjna Kancelarii Burmistrza,
23) opracowywanie analiz, ocen, wniosków, opinii i innych dokumentów w zakresie zleconym przez Burmistrza,
24) kompletowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich w odpowiednim terminie do Biura Rady,
25) przygotowywanie zbiorczej informacji o realizacji uchwał Rady i terminowe przekazywanie do Biura Rady,
26) ewidencja rad społecznych i ich przygotowywanie:
27) prowadzenie ewidencji dotyczącej nadzoru właścicielskiego i udziału gminy w podmiotach prawa handlowego,
28) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli w Urzędzie przez instytucje zewnętrzne,
29) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi gminy, sołectwami, urzędami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie zleconym przez Burmistrza.