Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Eugeniusz Pańków
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
 
tel. 75 7380665
e.pankow@nowogrodziec.pl
 

                                                      

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Społecznych należy:

 

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Ewidencji ludności.
 2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Dowodach osobistych.
 3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja spisów wyborców,
 4. współdziałanie przy realizacji prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów, spisów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów  ewidencji mieszkańców gminy,
 5. prowadzenie spraw obronnych i wojskowych, w tym min. rejestracji i ewidencji   przedpoborowych, przeprowadzenie kwalifikacji, świadczenia osobiste i rzeczowe na  rzecz obrony
 6. realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o ochronie   przeciwpożarowej oraz obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 7. prowadzenie ogółu spraw związanych z obroną cywilną,
 8. koordynacja akcji kurierskiej,
 9. prowadzenie spraw repatriacji,
 10. prowadzenie ewidencji:

a)  działalności gospodarczej,

b)  pól biwakowych,

c)  obiektów świadczących usługi hotelarskie,

d)  instytucji kultury;

 1. wydawanie zezwoleń na:
 1. sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 2. wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy,
 3. imprezy masowe,
 4. organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych wykonywanych na terenie   gminy;
 1. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy,
 2. przekazywanie dotacji na remonty, zadania inwestycyjne, zakup sprzętu medycznego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3.  realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 4. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 6. współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie wydatkowania środków    finansowych przeznaczonych na realizacje zadań wynikających z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. prowadzenie analizy problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz stanu zasobów  w  dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
 9. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i  rozwiązywania problemów uzależnień i patologii społecznej,
 10. udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działalności merytorycznej, organizacyjnej i prawnej,
 11. współpraca ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie  gminy i miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i  patologii społecznej w tym z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,
 12. przygotowanie projektu uchwały w  sprawie  programu współpracy gminy i miasta z organizacjami  pozarządowymi  i  innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 13. przygotowanie  i  przeprowadzenie  konkursu  ofert  na  wspieranie realizacji zadań publicznych  poprzez  organizacje  pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do  prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego,
 14. sporządzanie umów na realizację zadań przewidzianych w ww. Programach,
 15. bieżąca koordynacja działań oraz sporządzanie analiz i sprawozdań wynikających zrealizacji gminnych programów,
 16. nadzór nad funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjnych w zakresie uzależnień,
 17. stała współpraca z zespołem konsultacyjnym opiniującym realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego,
 18. współpraca z organizacjami  pozarządowymi  oraz świetlicami  środowiskowymi w zakresie realizowanych zadań,
 19. przyjmowanie sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych otrzymującychdotacje z budżetu Gminy Nowogrodziec,
 20. nadzór nad rozliczeniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w drodze umowy
 21. wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii zdrowotnych.
 22. przygotowywanie niezbędnych sprawozdań i analiz dotyczących zakresu ochrony zdrowia.
 23. współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.
 24. podejmowanie wspólnie z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, placówkami  ochrony zdrowia działań w zakresie promocji zdrowia.
 25. bieżąca analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej dotyczącej ochrony zdrowia.
 26. prowadzeniu spraw z zakresu BHP i p.poż.