Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Działania

Nowogrodziec, 17.11.2020r.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021

 

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami( Dz.U .z 2019 r. poz.1696 z późn.zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący

zadanie

wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Podanie do publicznej

wiadomości informacji o

wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami.

Koordynator

 

Zamieszczenie 

informacji  i danych

kontaktowych

koordynatora w Biuletynie

Informacji Publicznej.

Do dnia 30.09.2020

2.

Opracowanie i publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Sporządzenie i opublikowanie

 w Biuletynie Informacji

Publicznej  planu działania.

Do dnia

30.11.2020

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w

zakresie:

architektonicznym,

cyfrowym,

informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

Podanie do publicznej

wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej

informacji adresowych i

kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze

szczególnymi potrzebami,

wynikającymi z zapisów art.6 ustawy.

Cały okres

pracy

4.

Dokonanie oceny pod kątem

dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych

wymagań dotyczących

dostępności oraz sporządzenie

deklaracji dostępności.

Koordynator

Sporządzenie deklaracji

dostępności ze wskazaniem na wymagania w  wymiarze

architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z art. 6 ustawy

Do dnia 31.12.2020

5.

Dokonanie analizy w zakresie

dostępności alternatywnej w

przypadku braku możliwości

zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia

techniczne i prawne.

Koordynator

Podanie do publicznej

wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu informacji wynikających z

zapisów art.. 7 ustawy ze

wskazaniem dostępu

alternatywnego.

Do dnia  31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Monitorowanie działalności

Urzędu Miejskiego, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie adresów stron

internetowych do instytucji

realizujących bezpośrednio

zadania wynikające z ustawy.

Koordynator

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji

 w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Podejmowanie działań

mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich

powstawaniu.

Cały okres pracy

7.

Zebranie danych potrzebnych do sporządzenia raportu o stanie

dostępności.

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie

zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi

potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości

Do dnia 31.03.2021

8.

Sporządzenie i publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami.

Koordynator

Sporządzenie raportu na

formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Pierwszy

Raport

Do dnia

31.03.2021

Kolejne

Zgodnie z ustawą co 4 lata.

 

 

 

Zatwierdził:     Burmistrz Nowogrodźca

                               Robert Relich