Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Wydział

Wydział Komunalny

Opis sprawy

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogrodziec

Wzór wniosku wraz z załącznikami

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (52,54KB)

Opłaty

107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu (pok. nr 22), lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: BZ WBK S.A. O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec – Punkt Obsługi Interesanta, parter pokój nr 11

Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

nr tel., nr pokoju

tel. 75 7380690, parter pok. nr 3,

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Nowogrodźca może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza Nowogrodźca

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Nowogrodźca wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania
nieczystościami ciekłymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.


 

 

 

informację wytworzył: Agnieszka Jaworska
za treść odpowiada: Agnieszka Jaworska
data wytworzenia: 03.10.2013