Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

  Nowogrodziec, dnia 30 listopada 2020 r.

WK.6220.15.2020.OS

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z  art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2020 r. poz. 283 ze zm. – zwanej dalej ustaw),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że z uwagi na konieczność oczekiwania na ewentualny nowy wniosek inwestora Pani Danuty Zarembeckiej w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogrodźca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku drobiarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 58/5 – obręb Milików.

W przypadku złożenia nowego wniosku, (do czego inwestor został zobligowany wezwaniem Burmistrza Nowogrodźca z dnia 12 listopada 2020 r.), zaistnieje konieczność przeanalizowania nowego wniosku wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz wystąpieniu o opinie do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Bolesławcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim. Działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 stycznia 2021 r. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowogrodźca oraz przesłane do właściwego sołectwa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Z aktami w przedmiotowej  sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3,   w godzinach  od 8:00 do 15:00. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

            Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 4 grudnia 2020 r. na okres 14 dni.

 

Z upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca

Andrzej Drąg

Zastępca Burmistrza