Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Wydział

Wydział Komunalny

Opis sprawy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późń. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657).

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

- prowadzenia grzebowisk

- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

na terenie Gminy Nowogrodziec

Wzór wniosku wraz z załącznikami

 DOCwniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (36,54KB)

Opłaty

616 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu (pok. nr 22), lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: BZ WBK S.A. O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec – Punkt Obsługi Interesanta, parter pokój nr 11

Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

nr tel., nr pokoju

tel. 75 7380690, parter pok. nr 3,

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Nowogrodźca może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza Nowogrodźca

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Nowogrodźca wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

 

 

informację wytworzył: Agnieszka Jaworska
za treść odpowiada: Agnieszka Jaworska
data wytworzenia: 03.10.2013