Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 15.12.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r, poz.713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2020r., poz.65  ze zm. ) 

                                                                             

  1. Nowogrodziec obręb 3 ul. 1 Maja 15,  lokal- pomieszczenie  nr 1, o pow. użytkowej 13,90 m² działka nr 251/30 o pow. 0,0089 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym  wielolokalowym.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta  -   JG1B/00045143/1.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego miasta Strefa A ochrony konserwatorskiej  
  5. Forma zbycia: lokal-pomieszczenie nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Nowogrodźcu  zostanie sprzedany w formie przetargu ustnego ograniczonego  do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku 1 Maja 15, wraz z 919/10000  udziałem w gruncie w działce nr 251/30 o pow. 0,0089 ha.
  6. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  16.500,00 zł z tego:

-  wartość lokalu-pomieszczenia                        15.921,00 zł.

-  wartość udziału w  gruncie                                 579,00 zł.

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 26.01.2021r.
  4. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  05.01.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich