Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 21 grudnia 2020 r.

WK.6220.19.2020.OS

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nowogrodźca

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2020.283 zm.),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu przez Burmistrza Nowogrodźca w dniu 21 grudnia 2020 r. decyzji znak WK.6220.19.2020.OS o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej „MEW Kierżno” przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki Kwisa”.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym każdy zainteresowany, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 22 grudnia 2020 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich